Reklamačný poriadok

V prípade akýchkoľvek vád alebo nedostatkov alebo akýchkoľvek iných nezrovnalostí nami dodaného tovaru nás môžete kontaktovať na našej e-mailovej adrese berhet@berhet.sk alebo na tel. č. +421 949 887 203. Každou Vašou žiadosťou a podnetom sa budeme zaoberať.

Tým nie je dotknutá možnosť štandardného reklamačného konania podľa Reklamačného poriadku.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 1. Na účely tohto Reklamačného poriadku pojmy „Predávajúci“, „Kupujúci“ a „Tovar“ majú rovnaký význam ako pojmy uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach pre spotrebiteľov.
 2. Kupujúci je oprávnený reklamovať dodaný Tovar, ktorý má vadu alebo ktorý nezodpovedá požadovanému druhu, akosti a prevedeniu.
 3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu
  • poštou na adrese: BERHET s.r.o., sídlo: Poštárka 3452/139, 085 01 Bardejov
  • e-mailom na adrese: reklamacie@berhet.sk 
 4. Spolu s reklamáciou je Kupujúci povinný zaslať vadný alebo nesprávny Tovar Predávajúcemu na adresu BERHET s.r.o., sídlo: Poštárka 3452/139, 085 01 Bardejov a to v stave, v akom ho prebral, pokiaľ je to možné a pokiaľ to povaha Tovaru umožňuje.
 5. Reklamáciu možno uplatniť akýmkoľvek spôsobom, z ktorého je zrejmé, že Kupujúci vytýka vadu Tovaru a že žiada o jej nápravu. Kupujúci je vždy oprávnený uplatniť reklamáciu prostredníctvom reklamačného formulára.
 6. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie možno vždy doručovať Kupujúcemu e-mailom. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 7. Predávajúci je ďalej povinný poučiť Kupujúceho o jeho právach podľa príslušných právnych predpisov a na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré z týchto práv uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 8. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie Predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy Predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu dotknutého Tovaru za nový Tovar.
 9. Vybavením reklamácie je postup podľa nasledujúcich ods. 10 – 12.
 10. V prípade opodstatnenej reklamácie Predávajúci odstráni vytýkaný nedostatok na svoje vlastné náklady, pričom
  • ak Tovarom je potravina, Predávajúci dodá Kupujúcemu náhradný Tovar,
  • ak Tovarom je iná vec ako potravina,
   • a ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, Predávajúci vadu bez zbytočného odkladu odstráni; príslušnú vadu Predávajúci odstráni opravou Tovaru, ak to je technicky možné, výmenou Tovaru za nový alebo vrátením ceny Tovaru,
   • Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady,
   • Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 11. V prípade neopodstatnenej reklamácie Predávajúci vráti Tovar Kupujúcemu a Kupujúci je povinný nahradiť Predávajúcemu preukázateľné náklady spojené s neoprávnenou reklamáciou. Takýmto nákladom je vždy aj poštovné.
 12. Reklamácia bude zamietnutá, ak:
  • Tovar javí príznaky neprimeraného opotrebenia,
  • Tovar bol zjavne nesprávne skladovaný,
  • Tovar alebo jeho obal bol poškodený nesprávnou manipuláciou na strane Kupujúceho,
  • Tovar bol poškodený nesprávnou montážou.
  • Ak Kupujúci reklamáciu uplatnil počas prvých 12 mesiacov od dodania Tovaru, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia podľa príslušných právnych predpisov; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť Predávajúceho podľa odseku 14.
 13. Ak Kupujúci reklamáciu uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 14. Ak Tovar, ktorý je predmetom reklamácie je určený na spotrebu, reklamáciu nie je možné uplatniť po jeho spotrebovaní Kupujúcim ani po uplynutí príslušnej lehoty minimálnej trvanlivosti alebo spotrebnej doby.
 15. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim.

BERHET s.r.o.