Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
pre spotrebiteľov

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj len „VOP“) spoločnosti BERHET s.r.o., sídlo: Poštárka 3452/139, 085 01 Bardejov, IČO: 50 780 671, zápis: obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 34412/P, DIČ: 2120484531, IČ DPH: SK2120484531 (spoločnosť je registrovaná pre daň podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty) email: berhet@berhet.sk, tel. č.: +421 949 887 203, web: www.berhet.sk (ďalej aj len „Predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinností zmluvných strán a sú súčasťou každej zmluvy (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenej medzi spoločnosťou BERHET s.r.o. na jednej strane ako predávajúcim a fyzickou osobou, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti ako kupujúcim (ďalej len „Kupujúci“) a ktorá (Zmluva) bola uzatvorená postupom podľa článku II týchto VOP a jej predmetom je dodanie hnuteľnej veci Kupujúcemu za odplatu (kúpnu cenu).

2. ZMLUVA A UZATVORENIE ZMLUVY

 1. Uzatvorením Zmluvy vzniká Predávajúcemu povinnosť dodať Kupujúcemu hnuteľnú vec (ďalej len „Tovar“) určenú jednotlivo alebo čo do množstva a druhu a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k Tovaru a Kupujúcemu vzniká povinnosť zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu a prevziať Tovar. Zmluva má povahu kúpnej zmluvy podľa § 588 zákona 
č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.
 2. Zmluva sa uzatvára prostredníctvom e-shopu prevádzkovaného Predávajúcim na webovej stránke www.berhet.sk (ďalej aj len „e-shop“). Zmluva sa uzatvára spôsobom a za podmienok ako je uvedené v nasledujúcich ustanoveniach VOP.
 3. Z ponuky Predávajúceho uverejnenej v e-shope vyberá Kupujúci Tovar o ktorého dodanie má záujem nasledovne: Po stlačení tlačidla „Pridať do košíka“ alebo obdobného pri príslušnom Tovare sa objednaný Tovar automaticky pridá do nákupného košíka Kupujúceho. Stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ alebo obdobným spôsobom, z ktorého je nespochybniteľný prejav vôle Kupujúceho uzatvoriť Zmluvu o dodaní Tovaru nachádzajúceho sa v tom čase v nákupnom košíku Kupujúceho a zaplatiť za tento Tovar príslušnú kúpnu cenu odošle Kupujúci Predávajúcemu objednávku (ďalej aj len „Objednávka“).
 4. Objednávka predstavuje návrh na uzavretie Zmluvy v zmysle § 43a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Odoslaním Objednávky Kupujúci zároveň potvrdzuje, že bol Predávajúcim informovaný aj o vlastnostiach Tovaru a o výške kúpnej ceny, ktorú je Kupujúci povinný Predávajúcemu uhradiť a o všetkých nákladoch súvisiacich s dodaním Tovaru Kupujúcemu (najmä nákladoch a prepravu Tovaru).
 5. Po vytvorení Objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme e-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho, ktorú Kupujúci uviedol pri registrácii potvrdenie (akceptáciu) Objednávky. Predávajúci nie je povinný potvrdenie podľa predchádzajúcej vety Kupujúcemu odoslať, najmä z dôvodu, že príslušný Tovar momentálne nie je v ponuke alebo z iných dôvodov.
 6. Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky Kupujúcemu podľa predchádzajúcej vety na príslušný e-mail sa Zmluva považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za tam uvedenú kúpnu cenu; pokiaľ však k úhrade kúpnej ceny dochádza až po potvrdení Objednávky Predávajúcim, Zmluva sa považuje za uzatvorenú až zaplatením príslušnej kúpnej ceny.
 7. V súvislosti s uzatváraním Zmluvy prostredníctvom e-shopu Kupujúci berie na vedomie nasledovné:
  • Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty; ak nie je pri príslušnom Tovare uvedené inak, cena uvedená v e-shope je bez DPH a DPH sa k nej pripočíta v zmysle príslušných právnych predpisov,
  • údaje prezentovaného Tovaru v e-shope (najmä dostupnosť, cena, zásoby) nie sú aktualizované online v každom okamihu, tieto údaje nemusia byť v e-shope vždy správne a úplné v porovnaní so skutočným stavom; pokiaľ je pri Tovare zobrazený údaj o lehote dodania, táto lehota je orientačná a má nezáväzný charakter a pre určenie lehoty na dodanie sa použije nasledujúce písm. c),
  • pokiaľ nie je pri konkrétnom Tovare určená dlhšia lehota, lehota na dodanie Tovaru je 21 pracovných dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy pričom túto lehotu možno predĺžiť (i) v prípade, ak si to vyžiada výroba objednaného Tovaru, (ii) v dôsledku problémov vzniknutých pri doprave Tovaru ku Kupujúcemu vrátane vzniku poškodenia na Tovare, ak za ne nezodpovedá priamo Predávajúci alebo (iii) z iných dôvodov,
  • v prípade, že rôzne súčasti Tovaru uvedené v jednej Objednávke majú rôzne lehoty dodania, za dohodnutú lehotu dodania sa považuje najdlhšia z nich
  • v prípade, ak Predávajúci nie je schopný dodať Kupujúcemu niektorý alebo všetok objednaný Tovar v lehotách podľa predchádzajúcich písm. c) a d), upovedomí o tom Kupujúceho v čo najkratšom čase a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného Tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho Tovaru; Kupujúci je v takom prípade oprávnený od Zmluvy odstúpiť,
  • Kupujúci je oprávnený zvoliť si spôsob, akým mu bude Tovar doručený, a to podľa možností, ktoré Predávajúci ponúka v e-shope (najmä poštou, kuriérom) alebo si môže Tovar vyzdvihnúť osobne; náklady spojené s prepravou Tovaru znáša v celom rozsahu Kupujúci.
 8. Uzatvorenú Zmluvu možno zmeniť na základe dohody Predávajúceho s Kupujúcim, a to bez ohľadu na to, akým spôsobom bola takáto dohoda uzatvorená (e-mailom, ústne), pokiaľ je z nej zrejmý prejav vôle Predávajúceho a Kupujúceho o zmene obsahu Zmluvy; za zmenu Zmluvy sa považuje aj dohoda Predávajúceho a Kupujúceho o zmene lehoty dodania Tovaru alebo o dodaní alternatívneho Tovaru podľa predchádzajúceho ods. 2.7 písm. c) alebo písm. e) alebo nasledujúceho ods. 2.9. V prípade že dôjde k zmene obsahu Zmluvy podľa predchádzajúcej vety, pojem „Zmluva“ používaný ďalej v týchto VOP označuje Zmluvu s novodohodnutým obsahom.
 9. Predávajúci je oprávnený jednostranne zrušiť uzatvorenú Zmluvu, ak sa dodatočne zistí, že z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti Tovaru alebo z iného dôvodu nie je možné dodať Tovar Kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v e-shope; Predávajúci sa v takom prípade môže s Kupujúcim postupom podľa ods. 2.8 dohodnúť na náhradnom plnení. 
 10. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci je oprávnený uzatvárať s tretími osobami akékoľvek zmluvy, ktorých predmetom bude plnenie rovnaké alebo podobné ako plnenie podľa Zmluvy, a to bez obmedzenia.
 11. Každá Zmluva sa považuje za osobitnú kúpnu zmluvu; to neplatí, ak na základe všetkých okolností je zrejmé, že Predávajúci a Kupujúci nemajú záujem na uzatvorení novej Zmluvy, ale iba na zmene pôvodnej Zmluvy, najmä na doplnení alebo úprave predchádzajúcej Zmluvy.

3. ÚHRADA KÚPNEJ CENY

 1. Kupujúci má právo zvoliť si spôsob platby kúpnej ceny za Tovar jedným zo spôsobov, ktorých vykonanie Predávajúci akceptuje; o spôsoboch úhrady kúpnej ceny, ktoré Predávajúci akceptuje Predávajúci informuje Kupujúceho vopred pred uzatvorením Zmluvy.
 2. Kúpna cena sa považuje za uhradenú pripísaním príslušných finančných prostriedkov na účet Predávajúceho.
 3. Pokiaľ Kupujúci neuhradí dohodnutú kúpnu cenu v celom rozsahu, Predávajúci nie je povinný dodať Tovar Kupujúcemu, a to ani sčasti.
 4. Pokiaľ však Kupujúci uhradí iba časť dohodnutej kúpnej ceny a dodatočne informuje Predávajúceho, na ktorú časť Tovaru sa má úhrada Kúpnej ceny vzťahovať, Predávajúci dodá Kupujúcemu túto časť Tovaru, pokiaľ uhradená suma postačuje na úhradu kúpnej ceny za príslušnú časť Tovaru.

4. TOVAR A DODANIE TOVARU, POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO A KUPUJÚCEHO

 1. Predávajúci dodáva Tovar iba na území Slovenskej republiky, ak sa s Kupujúcim nedohodne inak.
 2. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar v dohodnutej akosti, dohodnutom množstve alebo v inej dohodnutej miere; Tovar musí byť bez vád a musí zodpovedať príslušným technickým normám a právnym predpisom.
 3. Pokiaľ Kupujúci neuvedie inú adresu na dodanie Tovaru, Predávajúci dodá Tovar na adresu, ktorú Kupujúci uviedol ako adresu svojho bydliska pri uzatvorení Zmluvy.
 4. O odoslaní Tovaru Kupujúcemu resp. o pripravenosti Tovaru k osobnému odberu Predávajúci informuje Kupujúceho prostredníctvom kontaktného e-mailu, ktorý Kupujúci uviedol pri odoslaní Objednávky Predávajúcemu.
 5. Tovar sa považuje za dodaný v každom prípade aj vtedy, ak ho Kupujúci odmietol prevziať, hoci právo na odmietnutie Tovaru mu nevyplývalo z právnych predpisov, zo Zmluvy ani z VOP a/alebo ak Kupujúci zmarí jeho doručenie alebo prevzatie.
 6. Predávajúci doručí Kupujúcemu Tovar spôsobom, aký si zvolí Kupujúci, ak to povaha príslušného Tovaru umožňuje a/alebo umožní Kupujúcemu osobné prevzatie Tovaru na dohodnutom mieste; o možných spôsoboch doručenia Tovaru Predávajúci informuje Kupujúceho pred uzatvorením Zmluvy, v prípade osobného prevzatia Tovaru Kupujúcim sa Tovar považuje za doručený momentom jeho prevzatia Kupujúcim. V prípade dodatočnej nemožnosti Kupujúcim vybratého spôsobu doručenia Tovaru Predávajúci bez zbytočného kontaktuje Kupujúceho za účelom dohody o náhradnom spôsobe doručenia Tovaru. Doručením Tovaru Kupujúcemu alebo osobným prevzatím Tovaru Kupujúcim sa Tovar považuje za dodaný Kupujúcemu.
 7. Predávajúci nie je povinný dodať Tovar Kupujúcemu, pokiaľ Kupujúci neuhradil celú dohodnutú kúpnu cenu a v prípade, ak bol povinný splniť aj ďalšie povinnosti, pokiaľ preukázateľne nesplnil aj tieto povinnosti.
 8. Náklady na dodanie Tovaru (najmä na jeho prepravu) znáša Kupujúci; o výške nákladov na dodanie Tovaru Predávajúci informuje Kupujúceho pred uzatvorením Zmluvy. Predávajúci je povinný doručiť Kupujúcemu Tovar prostredníctvom tretej osoby.
 9. Tovar sa považuje za dodaný Kupujúcemu aj v prípade, ak bude dodaný inej osobe, ktorú Kupujúci na prevzatie Tovaru splnomocnil, plnomocenstvo na prevzatie Tovaru možno udeliť aj ústne; za udelenie plnomocenstva sa považuje akýkoľvek úkon Kupujúceho, z ktorého je zrejmý úmysel Kupujúceho umožniť tretej osobe (splnomocnencovi) Tovar prevziať.
 10. Pokiaľ dodávaný Tovar obsahuje alkohol, Predávajúci resp. osoba yvkonávajúca prepravu a odovzdanie Tovaru je oprávnená požadovať od Kupujúceho, aby preukázal, že dovŕšil 18. rok veku; pokiaľ Kupujúci uvedené hodnoverne nepreukáže (najmä predložením osobného úradného dokladu), Predávajúci je oprávnený odoprieť vydanie Tovaru Kupujúcemu; náklady na dodanie Tovaru Kupujúcemu a jeho vrátenie Predávajúcemu, pokiaľ vznikli, v takom prípade znáša Kupujúci.
 11. Kupujúci je povinný prevziať Tovar aj v prípade, ak ho Predávajúci dodá pred uplynutím lehoty na jeho dodanie. Ak Predávajúci dodá Tovar pred uplynutím lehoty na jeho dodanie, môže až do tejto doby dodať chýbajúcu časť alebo chýbajúce množstvo dodaného Tovaru alebo dodať náhradný Tovar za dodaný vadný Tovar alebo vady dodaného Tovaru odstrániť.
 12. Predávajúci je oprávnený dodať Tovar aj po častiach, pokiaľ to povaha Tovaru nevylučuje a Kupujúci je povinný Tovar aj po častiach prevziať; ustanovenia týchto VOP o tom, kedy sa Tovar považuje za doručený sa uplatnia pre každú takúto časť Tovaru osobitne. Ustanovenie článku 2 ods. 2.7 písm. d) tým nie je dotknuté.
 13. Predávajúci povinný Tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom, ktorý je vhodný pre uchovanie a ochranu Tovaru.
 14. Vlastnícke právo k Tovaru, právo užívať Tovar a zodpovednosť za škody na Tovare prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho v okamihu prevzatia Tovaru Kupujúcim alebo ním poverenou osobou.
 15. Kupujúci je povinný Tovar pri jeho prevzatí skontrolovať, či je úplný alebo či neobsahuje iné vady, ktoré možno zistiť prehliadkou Tovaru (článok 5 týchto VOP). Pokiaľ Kupujúci nevykoná kontrolu podľa predchádzajúcej vety, dôkazné bremeno o existencii vady v čase prevzatia Tovaru Kupujúcim znáša Kupujúci; tým nie sú dotknuté ustanovenia o záruke podľa článku 6 týchto VOP.
 16. V prípade, že je poškodený obal Tovaru, Kupujúci nie je povinný takýto Tovar prevziať; ak Tovar i napriek poškodenému obalu prevezme, je povinný Tovar ihneď po prevzatí skontrolovať. Ustanovenie predchádzajúceho ods. 4.15 sa uplatní primerane.
 17. Pokiaľ doručenie Tovaru Kupujúcemu je vykonávané prostredníctvom tretej osoby (prepravca), Kupujúci je povinný existenciu vady zistenú podľa predchádzajúcich ods. 4.15 a 4.16 uplatniť u príslušného prepravcu a zároveň oznámiť túto skutočnosť Predávajúcemu.
 18. V prípade, ak Kupujúci neprevezme Tovar bez spravodlivého dôvodu, Predávajúci si vyhradzuje právo neuzatvoriť v budúcnosti s týmto Kupujúcim žiadnu ďalšiu Zmluvu.
 19. Pokiaľ Tovarom je potravina alebo iná spotrebná vec, Kupujúci je povinný skladovať ho spôsobom, ktorý je pre Tovar vhodný; pokiaľ Tovarom je pivo a nie je uvedené inak, je povinný ho skladovať na chladnom a tmavom mieste mimo zdroja sálavého tepla či mrazu. 
 20. Pokiaľ Tovarom je potravina alebo iná spotrebná vec, Kupujúci je povinný podávať ho spôsobom, ktorý je pre Tovar vhodný; pokiaľ Tovarom je pivo a nie je uvedené inak, teplota podávania je 6 – 9 °C. 
 21. V prípade porušenia povinností Kupujúceho podľa predchádzajúcich ods. 4.19 a 4.20, uplatnia sa ustanovenia ods. 6.4, písm. a) – c) týchto VOP.

5. VADY TOVARU

 1. Ak Tovar nemá dohodnutú prípadne právnymi predpismi vyžadovanú akosť, dohodnuté množstvo alebo inú dohodnutú mieru alebo ak nezodpovedá príslušným technickým normám alebo právnymi predpisom, Tovar má vady.
 2. Ak Tovar má vady a ak Tovarom je potravina alebo iná vec určená na spotrebu, Kupujúci môže požadovať dodanie náhradného Tovaru alebo môže od Zmluvy odstúpiť; v prípade, ak dodaný Tovar nie je v dohodnutom množstve, Kupujúci môže požadovať dodanie chýbajúcej časti Tovaru. Na odstúpenie od zmluvy sa použijú ustanovenia článku 8 týchto VOP.
 3. Ak Tovar má vady a ak Tovarom je iná vec ako potravina, Kupujúci môže požadovať, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady Tovaru požadovať jeho výmenu, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. V prípade, ak dodaný Tovar nie je v dohodnutom množstve, Kupujúci môže požadovať dodanie chýbajúcej časti Tovaru
 4. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.


6. ZÁRUKA A ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMÁCIE

 1. Predávajúci poskytuje na všetok Tovar, ktorý nie je potravinou záruku 24 mesiacov.
 2. Pokiaľ Tovarom je potravina alebo iná vec určená na spotrebu, záruka sa poskytuje iba v lehote minimálnej trvanlivosti alebo spotrebnej doby, ktorá je uvedená na obale príslušného Tovaru alebo na inom vhodnom mieste pri Tovare. Pokiaľ lehota minimálnej trvanlivosti alebo spotrebnej doby je kratšia ako 30 dní, Predávajúci o tom informuje Kupujúceho pred uzatvorením Zmluvy.
 3. Poskytnutie záruky Predávajúcim na Tovar predstavuje zodpovednosť Predávajúceho za vady, ktoré sa vyskytnú v príslušnej záručnej lehote určenej podľa predchádzajúceho ods. 6.1 alebo ods. 6.2.
 4. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:
  • nesprávnym skladovaním Tovaru; o podmienkach skladovania Predávajúci informuje Kupujúceho pred uzatvorením Zmluvy
  • nesprávnym použitím Tovaru,
  • nesprávnou manipuláciou s Tovarom.
 5. V prípade, že sa na Tovare pri jeho dodaní Kupujúcemu alebo neskôr v záručnej dobe nachádzajú vady, Kupujúci je oprávnený domáhať sa ich odstránenia u Predávajúceho postupom podľa Reklamačného poriadku.


7. SŤAŽNOSTI A PODNETY

 1. Sťažnosti a podnety môže Kupujúci uplatniť na adrese BERHET s.r.o., sídlo: Poštárka 3452/139, 085 01 Bardejov alebo prostredníctvom e-mailu berhet@berhet.sk.
 2. Riadiaci zamestnanec Predávajúceho každú sťažnosť a podnet preverí bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 30 dní. Ak ten, kto podal sťažnosť alebo podnet o to požiada, Predávajúci ho o výsledku preverenia jeho sťažnosti alebo podnetu bude v uvedenej lehote informovať.


8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Kupujúci má právo odstúpiť od Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru; lehota sa považuje za zachovanú pokiaľ Kupujúci v jej posledný deň odošle zásielku, predmetom ktorej je odstúpenie od Zmluvy Predávajúcemu,
 2. Kupujúci má právo odstúpiť od Zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy podľa predchádzajúceho ods. 8.1.
 3. Kupujúci, nemôže odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je:
  • predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho,
  • predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  • predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený; za ochranný obal sa považuje aj uzatvorená fľaša alebo plechovka a za porušenie ochranného obalu sa považuje aj ich prvé otvorenie,
  • predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť.
 4. Kupujúci nemôže odstúpiť od Zmluvy, ak jej predmetom je dodanie Tovaru, ktorým potravina alebo iná vec určená na spotrebu a ak došlo k spotrebovaniu Tovaru alebo ak došlo k uplynutiu príslušnej lehoty minimálnej trvanlivosti alebo spotrebnej doby.
 5. Kupujúci môže odstúpiť od Zmluvy aj vtedy, ak je tak ustanovené na inom mieste v týchto VOP.
 6. Kupujúci, ktorý odstúpi od Zmluvy podľa ods. 8.1 alebo ods. 8.2 tohto článku týchto VOP znáša náklady na vrátene Tovaru Predávajúcemu.
 7. Kupujúci môže od Zmluvy odstúpiť tak, že zašle odstúpenie od Zmluvy na adresu BERHET s.r.o., sídlo: Poštárka 3452/139, 085 01 Bardejov alebo prostredníctvom e-mailu na adresu berhet@berhet.sk. Za odstúpenie od Zmluvy sa považuje doručenie prejavu vôle Kupujúceho Predávajúcemu spôsobom podľa predchádzajúcej vety. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj prostredníctvom formulára dostupného tu.
 8. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje od začiatku. Následky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom jeho doručenia Predávajúcemu.
 9. V prípade platného odstúpenia od zmluvy sú Predávajúci a Kupujúci povinný vrátiť si navzájom poskytnuté plnenia.


9. ZÁVEREČNÉ STANOVENIA

 1. Záväzkovo-právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho.
 2. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť a platnosť dňa 01.11.2020.


POUČENIE O MOŽNOSTI VYUŽITIA ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPOROV

 1. Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva alebo ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu.
 2. Ak Predávajúci na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa § 11 a nasl. zákona č. 391/2015 Z.z. na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Možnosť obrátiť sa na príslušný súd tým nie je dotknutá.
 3. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má Kupujúci.
 4. Subjekty alternatívneho riešenia sporov, na ktoré sa môže Kupujúci obrátiť sú zapísané v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, zoznam týchto subjektov spolu s informáciou o tom, pre riešenie ktorých druhov je ten-ktorý subjekt príslušný a informáciou o výške poplatku, ktorý je Kupujúci povinný zložiť je dostupný tu: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1
 5. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže Kupujúci podať postupom podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (dostupný tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/391/) alebo prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov dostupnej tu: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
 6. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu musí obsahovať meno a priezvisko Kupujúceho, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má, presné označenie Predávajúceho, úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností, označenie, čoho sa Kupujúci domáha, dátum, kedy sa Kupujúci obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný, vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z. z.
 7. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 zákona č. 391/205 Z.z. a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 8. Ak návrh neobsahuje požadované náležitosti alebo ak k nemu nie sú priložené doklady potrebné na jeho posúdenie, subjekt alternatívneho riešenia sporov bezodkladne informuje Kupujúceho o tom, aké má návrh nedostatky, akým spôsobom majú byť odstránené a vyzve ho, aby neúplný alebo nezrozumiteľný návrh doplnil v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní. Subjekt alternatívneho riešenia sporov zároveň Kupujúceho poučí o následkoch nedoplnenia návrhu v určenej lehote.
 9. Ak Kupujúci napriek výzve podľa predchádzajúceho odseku svoj návrh v určenej lehote nedoplní a pre tento nedostatok nemožno pokračovať v alternatívnom riešení sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov návrh odmietne.
 10. Subjekt alternatívneho riešenia sporov odmietne návrh aj vtedy, ak (i) nie je príslušný riešiť spor (ii) vo veci, ktorej sa návrh týka, bolo skôr začaté alternatívne riešenie sporu pred iným subjektom alternatívneho riešenia sporov, vo veci už rozhodol súd alebo rozhodcovský súd, vo veci bola uzavretá dohoda o mediácii alebo bolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e zákona č. 391/2015 Z.z. (iii) je návrh neopodstatnený, (iv) je návrh anonymný, (v) požiadal ministerstvo o vyčiarknutie zo zoznamu; neopodstatneným návrhom je najmä návrh, z ktorého je po dôkladnom posúdení návrhu a priložených dokladov zrejmé, že ním Kupujúci nesleduje ochranu svojich práv a právom chránených záujmov, alebo ide o opakovaný návrh v tej istej veci, ktorá už je alebo bola predmetom alternatívneho riešenia sporu, pričom tento návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti.
 11. Ak osobitný predpis neustanovuje inak alebo z pravidiel alternatívneho riešenia sporov nevyplýva niečo iné, subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť aj vtedy, ak (i) sa spotrebiteľ pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s Predávajúcim, (ii) vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur, (iii) sa vecou, ktorej sa návrh týka, už predtým zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a alternatívne riešenie sporu by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné, (iv) je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia (v) spotrebiteľ podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa 1. doručenia zamietavej odpovede Predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo 2. márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal Predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú Predávajúci neodpovedal.
 12. Odmietnutie návrhu spolu s uvedením dôvodu odmietnutia subjekt alternatívneho riešenia sporov bezodkladne oznámi spotrebiteľovi; to neplatí, ak ide o anonymný návrh.
 13. Ak subjekt alternatívneho riešenia sporov návrh Kupujúceho neodmietne, postupuje sa podľa § 14 a nasl. zákona č. 391/2015 Z.z. (dostupný tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/391/).

BERHET s.r.o.